ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานพัสดุ
รายการมาตรฐานแบบก่อสร้าง 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.41 MB
การแบ่งงวดงาน งวดเงินและเวลา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 515.15 KB
ตาราง ปปช.01
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 423.27 KB
ตารางแสดงค่า Factor F
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 760.19 KB
ปร.4ก ก่อสร้างโรงอาหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 760.19 KB
ปร.4ข ก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.99 KB
ปร.5 ก ก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 591.69 KB
ปร.5 ข ก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.45 KB
ปร.6 ก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 578.9 KB
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 423.27 KB