ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละวัน
เดือน มิ.ย. 60
เดือน ก.ค. 60
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ที่ตั้ง    

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  71  หมู่  11  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร)

ประวัติ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา มีพื้นที่ทั้งหมด  79  ไร่  2  งาน  80  ตารางวา  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม  จัดตั้งและเปิดทำการสอน  วันที่  27  พฤษภาคม  2522  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เริ่มสร้างขึ้นโดยเงินบริจาคและแรงงานของราษฎรตำบลเสียว  และตำบลใกล้เคียงเป็นอาคารชั่วคราวขนาด 7x 54  เมตร  6  ห้อง  ปีการศึกษา 2525  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส.) ปีการศึกษา 2532  ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อจาก  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม  เป็น  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ตามประกาศ

 

กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  16  สิงหาคม  2530  เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษา  และเข้าโครงการปฎิรูปการศึกษา  ปีการศึกษา  2539  และนำร่องการประกันคุณภาพทางการศึกษาปในสหวิทยาบูรพา  เข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ปีการศึกษา  2546  และเข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ปีการศึกษา  2548 

          ระยะทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ถึง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ระยะทาง  64  กิโลเมตร