ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
    
ตราโรงเรียนและข้อมูลโรงเรียน
 

 

คำขวัญ (ปณิธาน)                               เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  จิตใจเป็นนักกีฬาเพื่อพัฒนาสังคม

ปรัชญา                                                  ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปัชโชโต    (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

อักษรย่อ                                                บ.พ.

ช่อใบเสียว 22 ใบ                                หมายถึง  ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนคือ ปี พ.ศ. 2522

เลข ๕ ไทย                                           หมายถึง  ตำบลทั้ง 5 ตำบลในอำเภอเบญจลักษ์

สีประจำโรงเรียน                                เทา-แสด

                                                                สีเทา  หมายถึง  มันสมองอันชาญฉลาด

                                                                สีแสด  หมายถึง  ปัญญาอันเฉียบแหลม