ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละวัน
เดือน มิ.ย. 60
เดือน ก.ค. 60
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
    
ตราโรงเรียนและข้อมูลโรงเรียน
 

 

คำขวัญ (ปณิธาน)                               เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  จิตใจเป็นนักกีฬาเพื่อพัฒนาสังคม

ปรัชญา                                                  ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปัชโชโต    (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

อักษรย่อ                                                บ.พ.

ช่อใบเสียว 22 ใบ                                หมายถึง  ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนคือ ปี พ.ศ. 2522

เลข ๕ ไทย                                           หมายถึง  ตำบลทั้ง 5 ตำบลในอำเภอเบญจลักษ์

สีประจำโรงเรียน                                เทา-แสด

                                                                สีเทา  หมายถึง  มันสมองอันชาญฉลาด

                                                                สีแสด  หมายถึง  ปัญญาอันเฉียบแหลม