ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

            ภายในปีพุทธศักราช  2564 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีระบบ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ ควบคู่คุณธรรม นำความรู้ พัฒนาครู สู่ครูมืออาชีพ พร้อมบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยั่งยืนสู่การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีระบบ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล   อย่างรอบด้าน
  3. ส่งเสริม สนับสนุนครู พัฒนาครู สู่ครูมืออาชีพ
  4. กำหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน เป็นระบบปฏิบัติได้
  5. บริหารจัดการภารกิจงานทั้ง ๖ ด้าน ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของทุกฝ่าย
  6. ยั่งยืน  หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
       360 องศา กับการทำอนาคตให้เป็นปัจจุบัน 7 พน 3 (ย)2
              1 พน  คือ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
              2 พน  คือ พัฒนาคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
              3 พน  คือ พัฒนาคุณภาพการวัดและการประเมินผล
              4 พน  คือ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา
              5 พน  คือ พัฒนาคุณภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
              6 พน  คือ พัฒนาคุภาพเทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อการศึกษา
              7 พน  คือ พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

       3 (ย)2
              1 ย  คือ ยั่งยืน หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
              2 ย  คือ ยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
              3 ย  คือ ยั่งยืน โรงเรียนสีขาว

         

เป้าประสงค์ (Goals)

       เพื่อให้การจัดการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บนพื้นฐาน สะอาดกาย ยิ้มง่าย ไหว้สวย และสอดคล้องกับอัตลักษณ์โรงเรียน สร้างคนดี มีความรู้ สู้สังคม และมีทักษะชีวิตในการอยู่สังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงกำหนดเป้าหมาย ดังนี้

          เป้าหมายที่ 1 นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยและมีคุณภาพ
          เป้าหมายที่ 2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมความสามารถพิเศษ อย่างรอบด้านและมีคุณภาพ
          เป้าหมายที่ 3 ครูและบุคลาการทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
          เป้าหมายที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
          เป้าหมายที่ 5 นักเรียนทุกคน สะอาดกาย ยิ้มง่าย ไหว้สวย
          เป้าหมายที่ 6 นักเรียนทุกคน เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์ (Identity)

            “สะอาดกาย  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

            “สร้างคนดี  มีความรู้  สู่สังคม”