ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

            ภายในปี 2562 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  เป็นโรงเรียนชั้นนำ จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

            1. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

            2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

            3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

            4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

            5. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            6. จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เป้าประสงค์ (Goals)

            “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล”

อัตลักษณ์ (Identity)

            “สะอาดกาย  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

            “สร้างคนดี  มีความรู้  สู่สังคม”