ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละวัน
เดือน มิ.ย. 60
เดือน ก.ค. 60
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559


ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและห้องเรียน

ภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2559

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา


ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

118

94

212

6

มัธยมศึกษาปีที่ 2

111

134

245

7

มัธยมศึกษาปีที่ 3

164

128

292

7

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

393

356

749

20

มัธยมศึกษาปีที่ 4

79

117

196

6

มัธยมศึกษาปีที่ 5

71

138

209

6

มัธยมศึกษาปีที่ 6

75

150

225

7

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

225

405

630

19

รวม

618

761

1,379

39

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ที่มา : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558