งานแผนงานและประกันคุณภาพ
1.1 การวางแผนพัฒนาโรงเรียน
1.  การกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
-  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีดาวน์โหลดที่นี่
-  แผนปฏิบัติการประจำปี 2559ดาวน์โหลดที่นี่
-  แผนปฏิบัติการประจำปี 2560ดาวน์โหลดที่นี่
-  บันทึกการประชุม
-  ภาพถ่าย
2.  แผนปฏิบัติการของโรงเรียน
-  ประกาศ  เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ปีการศึกษา 2559ดาวน์โหลดที่นี่
-  คำสั่ง  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559ดาวน์โหลดที่นี่
-  คำสั่ง  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560ดาวน์โหลดที่นี่
-  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559ดาวน์โหลดที่นี่
-  แบบฟอร์มการทำโครงการดาวน์โหลดที่นี่
-  แผนกำกับติดตามการใช้เงินตามโครงการ(ดำเนินการแล้วกี่โครงการ สำเร็จกี่โครงการ)
1.2 การจัดองค์กร
3.  การจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน
-  แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร  ดาวน์โหลดที่นี่
4.  การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน
-  คำสั่งนิเทศติดตาม
-  ปฏิทินนิเทศติดตาม
-  สมุดบันทึกการนิเทศ/ประชุมฝ่าย/ประชุมกลุ่มสาระ
-  ภาพถ่าย
1.3 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.  การดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
6.  การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
-  การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
-  การอบรมครูด้านICT (รายงานการอบรมครู , รายงานการขยายผลDLIT)
-  การให้บริการด้านICT
-  การพัฒนาสื่อไอซีที

1.4 การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
7.  การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
-  ประกาศ  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่
-  คำสั่ง  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลดที่นี่
-  คำสั่ง  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560  ดาวน์โหลดที่นี่
-  รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลดที่นี่
-  รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลดที่นี่
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560  ดาวน์โหลดที่นี่
-  มีการนำผลการประเมินมาใช้วางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (พัฒนา มฐ.5 มีการวิเคราห์ข้อสอบ , ประชุม , รายงานสรุปงานประจำปี , อบรมเตรียมความพร้อม O-NET)
 
1.5 การควบคุมภายใน
8.  การควบคุมภายใน
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559  ดาวน์โหลดที่นี่
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลดที่นี่
-  ปอ.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ส่งสพม.28 และ สตง. ดาวน์โหลดที่นี่
-  รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมภายใน
-  แนวปฏิบัติงานควบคุมภายใน
1.6 การประเมินผลการดำเนินงาน งานแผนงานและประกันคุณภาพ
9.  การประเมินผลการดำเนินงาน  งานแผนงานและประกันคุณภาพ
-  ผลสัมฤทธิ์
-  ผล O-NET
-  แบบประเมิน
-  ภาพถ่าย
-  ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศ