ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวโหลดเอกสารวิชาการต่างๆ
ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.5 KB
รายชื่อนักเรียนในแต่ละชุมนุม ปีการศึกษา 2563
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.38 KB
เข้าเลือกวิชาเพิ่มเติม ม.4 วันศุกร์ คาบที่ 3-4 (ม.4/2 – ม4/4)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.44 KB
รายวิชาเลือกเพิ่มเติม มัธยมศึกษาปีที่ 5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.28 KB
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253 KB
แบบฟอร์มการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.5 KB
แบบฟอร์มคำอธิบายและโครงสร้าง ประจำปีการศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.5 KB
แบบฟอร์มโครงสร้างน้ำหนักเวลาเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.5 KB
แบบฟอร์มหน่วยและแผนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113 KB
วิธีเข้าดูผลการเรียน ในระบบ SGS สำหรับนักเรียน
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.51 KB
ขั้นตอนการดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ สำหรับนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.69 KB
คู่มือการใช้งานส่วนงานวัดผล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ติด ปพ.5 ปีการศึกษา 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.5 KB
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 509.5 KB
นาฏศิลป์ 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.12 KB
พัฒนาผู้เรียน 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 312.5 KB
ดาวโหลดเอกสารสอบแข่งขัน“Benjalak Contest” ครั้งที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.24 KB
การงานอาชีพ 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.34 MB
คณิตศาสตร์ 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
คอมพิวเตอร์ 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดนตรี 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ต่างประเทศ 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ทัศนศิลป์ 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ภาษาไทย 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
วิทยาศาสตร์ 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ศิลปอีสาน 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.3 MB
สังคม 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
สุขศึกษา 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
เรียนรวม(ไทย) 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.3 MB
เรียนรวม (Paint) 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.29 MB
เรียนรวม(ศิลปะ) 68
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.3 MB