ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอาคารและสถานที่
ข้อมูลอาคารและสถานที่
ห้องพักครู/ ห้องสำนักงาน
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ตั้ง
1.  ห้องผู้อำนวยการ อาคาร 2
2.  ห้องรองผู้อำนวยการ อาคาร 2
3.  ห้องรองผู้อำนวยการ อาคาร 2
4.  ห้องรองผู้อำนวยการ อาคาร 2
5.  ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 1
6.  ห้องฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน อาคาร 1
7.  ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ อาคาร 2
8.  ห้องฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ อาคาร 2
9.  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 1
10. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 1
11. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร 2
12. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ อาคาร 2
13. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 2
14. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ อาคารโรงฝึกงาน
15. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อาคารโรงฝึกงาน
16. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา อาคารโรงฝึกงาน
17. ห้องพักครูหมวดกิจกรรม อาคารชั่วคราว
18.  ห้องพักครูห้องแนะแนว อาคาร 1
19.ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคาร 2
20. ห้องสมุด อาคาร 2
21.ห้อง E-learning อาคาร 2
22. ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2
23. ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2
24.  ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2
25.  ห้องพยาบาล อาคาร 1
26.  ห้อง Sound Lab อาคาร 2
27.  ห้องศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์ อาคารโรงฝึกงาน
28.  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ อาคาร2
29.  ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร1
30.  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร1
31.  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคาร1
32.  ห้องคลินิกภาษาไทย อาคาร1
33.  ห้องกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี อาคารชั่วคราว
34.  ห้องงานกิจการนักเรียน อาคาร1
35.  ห้องเกษตร อาคารโรงฝึกงาน
36.  ห้องอุตสาหกรรม อาคารโรงฝึกงาน
37.  หอประชุม
อาคารหอประชุม