อาคาร/สถานที่/สิ่งแวดล้อม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ

รายละเอียดห้องต่างๆ
 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ตั้ง
1.  ห้องผู้อำนวยการ อาคาร 2
2.  ห้องรองผู้อำนวยการ อาคาร 2
3.  ห้องรองผู้อำนวยการ อาคาร 2
4.  ห้องรองผู้อำนวยการ อาคาร 2
5.  ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 1
6.  ห้องฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน อาคาร 1
7.  ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ อาคาร 2
8.  ห้องฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ อาคาร 1
9.  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 1
10. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 1
11. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร 2
12. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ อาคาร 2
13. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 2
14. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ อาคารโรงฝึกงาน
15. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อาคารโรงฝึกงาน
16. ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา อาคารโรงฝึกงาน
17. ห้องพักครูหมวดกิจกรรม อาคารชั่วคราว
18.  ห้องพักครูห้องแนะแนว อาคาร 1
19.ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคาร 2
20. ห้องสมุด อาคาร 2
21. ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2
22. ห้องพอเพียง อาคาร 2
23. ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2
24.  ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2
25.  ห้องพยาบาล อาคาร 1
26.  ห้อง Sound Lab  อาคาร 2
27.  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ อาคาร 2
28.  ห้องศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์ อาคารโรงฝึกงาน
29.  ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร1
30.  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร1
31.  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคาร1 
32.  ห้องคลินิกภาษาไทย อาคาร1
33.  ห้องงานกิจการนักเรียน อาคาร1
34.  ห้องกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี อาคารชั่วคราว
35.  ห้องเกษตร  อาคารโรงฝึกงาน
36.  ห้องอุตสาหกรรม อาคารโรงฝึกงาน
37.  หอประชุม
อาคารหอประชุม
 

7.1 การบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม รร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.71 MB
7.2 การบริการอาคารสถานที่ รร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.3 MB
7.3 การบริการห้องเรียน รร.เบญจลักษ์พิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.07 MB
7.4 การบริการห้องบริการ รร.เบญจลักษ์พิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2 MB
7.5 การบริการห้องพิเศษ รร.เบญจลักษ์พิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB
7.6 การบริการอาคารประกอบ รร.เบญจลักษ์พิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.56 MB
7.7 การให้บริการน้ำดื่ม รร.เบญจลักษ์พิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 600.81 KB
7.8 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย รร.เบญจลักษ์พิท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 852.27 KB
7.9 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.56 KB
7.10 การสร้างและการเผยแพร่เกียรติประวัติ ร.ร.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.42 MB
7.11 การประเมินผลการดำเนินงานบริการอาคาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB