ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 76 91 29
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 88 82 170
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 112 100 212
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 18 276 273 549
มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 55 113 178
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 50 81 131
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 51 92 143
   รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 16 156 286 452
รวมทั้งหมด 32 442 559 1,001

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2560
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
 
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 82 77 159 5
มัธยมศึกษาปีที่ 2 80 88 168 5
มัธยมศึกษาปีที่ 3 96 128 224 7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 258 293 551 17
มัธยมศึกษาปีที่ 4 49 82 131 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5 50 91 141 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 67 137 204 7
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 166 310 476 17
รวม 424 603 1,027 34
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ที่มา : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและห้องเรียน

ภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2559

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

118

94

212

6

มัธยมศึกษาปีที่ 2

111

134

245

7

มัธยมศึกษาปีที่ 3

164

128

292

7

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

393

356

749

20

มัธยมศึกษาปีที่ 4

79

117

196

6

มัธยมศึกษาปีที่ 5

71

138

209

6

มัธยมศึกษาปีที่ 6

75

150

225

7

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

225

405

630

19

รวม

618

761

1,379

39

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ที่มา ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558