ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.22 KB
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.15 KB
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง(Control self Assessment : CSA)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.11 KB
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 432 KB