ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
แบบรายงานโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146 KB
ส่วนที่ 4 รายละเอียดงบประมาณ 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.77 KB
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 65
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.88 KB
มาตราฐาน.กลยุทธ์.ตัวชี้วัด.ค่าเป้าหมาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.87 KB
ตาราง แสดงแผนพัฒนาการศึกษาปี 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.84 KB
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 65
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.19 KB
นโยบายสพฐ.-ปี64-65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 848.65 KB
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.22 KB
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.15 KB
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง(Control self Assessment : CSA)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.11 KB
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 432 KB