รวมนวัตกรรมของคุณครู
E-Book เรื่อง ระบบเทคโนโลยี ครูนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
https://drive.google.com/file/d/1NihQ1xL2vzGNAh8p42_r-ILJCajPby1L/view?usp=sharing
ลิงค์ ส่งงาน ม. 4 เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ ของครูนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
https://forms.gle/CHN2x9V8VMFjcsN97
VDO กิจกรรมการเรียนการสอน ...คุณครูประสบพร ไชยสาร
https://www.youtube.com/channel/UCDJ6_8OjQ7FLZ0Y1ojMyNtw?fbclid=IwAR1V5aa2QRnPI1EnT3fOksjVPRlFd5DOrXfuJGedUBC5mMyBqK8MHCdmxns

https://www.youtube.com/channel/UCLGHhAGjz4k6nI49B0EZ2cA?fbclid=IwAR2PZfXwkCntfOL7x0MAORGABMJgabb3VD3PHeaZ_UO3nIARBJLYd1FjS6Y
VDO การสอนของครูวิชุดา ตำหนง
https://www.youtube.com/watch?v=Fm2TO1qQaG4&feature=share
VDO กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนฝึกนำเสนองาน ....ครูอุบลรัตน์ เจตินัย
https://www.youtube.com/watch?v=B_J-xRQk2Gc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ldsGpbzE0s4&feature=youtu.be
One day activity กิจกรรมการเรียนการสอน ...คุณครูวรุณทิพย์ มณีวงศ์
https://www.youtube.com/watch?v=g_fMgHLUjDI&feature=youtu.be
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Pronoun test ..ครูวรุณทิพย์ มะณีวงศ์
https://docs.google.com/forms/d/1iH_7uK0Fc4PtHieYhXDUuZ3z47GV-tCED24W16fCw7M/viewform?fbclid=IwAR3rdV4zpdZbSu3lALezVAYXK7laYqf_S436wfkjGgl1a43OR_qh6K8_K9M&edit_requested=true
แบบทดสอบออนไลน์ คุณครูจารุวรรณ จิระนวคุณ
https://docs.google.com/forms/d/1xNeKQd4swzJLetWmnhHqzUn5eZ325XgvvMOswL3TRKw/viewform?fbclid=IwAR3O5Z32Sug63SDayXH1GebbjZBwAH2fKGZODE9FV1PppwG8oB7uXCOgQ9Q&edit_requested=true
VDO VDO If you had three wishes, what would it be.
https://www.youtube.com/watch?v=EjjkkOQN6Wg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR29bI_AIg9wTiFOEFoAqYYULy0rwqjdoMaqiFsymuf7z6t3betNh2Jko90

https://www.youtube.com/watch?v=_l3ZttiJOPY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ovjBqxZFutNLq4fhbbb9-WbL5HWV9qAUL7RxvUebCQuinp5VClEyMU3s

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ ...คุณครูนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1NUB4CXaYY-kd1cLKpCf4jtDZEhjuKSlqT1OQsMlBTVfZew/viewform
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ...... คุณครูนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9mRUSW6oWpKuBrEnmSStjfXQdz2fngf_RnvzEz1Yr4r9CUQ/viewform
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHRBlEl8nay3BSJtMlB-dd2D9p_fEKeLzq438eCh4Oko9FlA/viewform?fbclid=IwAR3X5XRY-DH7Lb7mWs3_e1OLxB4H0F_2ygWK-6vn1kdRWRse1mwdq7Og9n8
แบบทดสอบออนไลน์ วิชาอัจฉริยะ IT ...คุณครูสถิตย์ จอมใส
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGIH-ZVGPDf6YwWUjYoEvbrg8fMlNyltVTOU2QUlDpOco20Q/viewform
แบบสำรวจความพึงพอใจในการเรียนวิชาอัจฉริยะ IT
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegWnDgzD3Pks6gBhjZC_fXmfZJ0XYJh6D5XfdMnvrYF1Cv4Q/viewform
แบบทดสอบ ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ...ครูนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq36L-3YI5y-QqWL-8QG0DvvAtQ6pE5gILyt01HfLhrhyqHA/viewform
แบบทดสอบออนไลน์ การนำเสนองาน ครูนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesn_i6nB2v28hebGxV0GaWloD-GTw4RQiEd0cNDWks-56UIw/viewform
แบบทดสอบออนไลน์ กระบวนการเชิงวิศวกรรม ของคุณครูนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKcA-GznnRhGSTAQP-K9-inAwxG8Um82g3b7ugSRWJESdqCQ/viewform
การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ...ครูนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.94 MB