ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การศึกษา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB
กฎหมายอื่นๆ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.06 KB
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.21 KB
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 981.32 KB
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.91 KB