ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.43 KB
คณะกรรการฝ่ายบริหารทั่วไป
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.6 KB
หน้าที่และขอบข่ายงานฝ่ายบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 459.86 KB