ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

       วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น.  ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดย นายบรรจง  สีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  เป็นประธานการประชุม
        เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินในปี พ.ศ. 2562 และกำหนดแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปี พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ  เลขานุการฝ่าย และบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.95 KB
คำสั่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.02 KB