ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
คู่มือการใช้งานการบันทึกเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูง ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
คู่มือการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
https://obeccdn.azureedge.net/cdn/pdf/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202563%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90.pdf
ความร่วมมือของชุมชนงานระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 5 MB