ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2565
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2564
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2563
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2562
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2561