คลิปVDOการสอนของคุณครู
VDO การสอนของคุณครู
ฝ่ายวิชาการขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ส่ง CLIP VDO การสอน 
ประกอบด้วย....
คุณครูประสบพร  ไชยสาร   ครูนิภาภรณ์ ยุวะบุตร   นางสาวทิชากร อาจเอี่ยม  นางสาววรุณ​ทิพย์​ มณี​วงศ์​  นายชนะพล เนตรแก้ว
นางสาวปัทมเกสร์ ตรงแก้ว  นางสาวศุภาดา นันทา  นางนิศาชล คำมอน  นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์  นายจรัญชัย โตมร
นายอิสระพงษ์ บุญสุข  นายยศพันธ์ สุขกาย  นางสาวกัญญารัตน์ พะวงษ์แสง  นายกฤตเมธ ชัยกวงชา  นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์ 
นางปริชาติ วงค์เจริญ  นางสาวมุกญาดา เกศวัฒนกุล นายกวี ซุยทอง  นางสาวอินทร์ธุอร นิกพิมพ์  นางสาวนฤมล พื้นผา 
นางบุณิกา สุริยะลังกา นายพิชิตชัย ศิวินัย นายธนวัฒน์ แสงตะวัน นางสาวอัมพร โกศล นายวรวุฒิ อินทรา นางกัลยาณี​ ไชยธรรม 
นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว นายโรจน์ศักดิ์ นางาม นางสาวสริดา จำปาหอม นางสาวสุชาดา โททอง นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ 
คุณครูประสบพร  ไชยสาร นายอานุภาพ เรืองศรี