ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ที่ตั้ง    

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  71  หมู่  11  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร)

ประวัติ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา มีพื้นที่ทั้งหมด  79  ไร่  2  งาน  80  ตารางวา  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม  จัดตั้งและเปิดทำการสอน  วันที่  27  พฤษภาคม  2522  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เริ่มสร้างขึ้นโดยเงินบริจาคและแรงงานของราษฎรตำบลเสียว  และตำบลใกล้เคียงเป็นอาคารชั่วคราวขนาด 7x 54  เมตร  6  ห้อง  ปีการศึกษา 2525  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส.) ปีการศึกษา 2532  ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อจาก  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม  เป็น  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ตามประกาศ

 

กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  16  สิงหาคม  2530  เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษา  และเข้าโครงการปฎิรูปการศึกษา  ปีการศึกษา  2539  และนำร่องการประกันคุณภาพทางการศึกษาปในสหวิทยาบูรพา  เข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ปีการศึกษา  2546  และเข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ปีการศึกษา  2548 

          ระยะทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ถึง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ระยะทาง  64  กิโลเมตร