ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
     
ตราโรงเรียนและข้อมูลโรงเรียน
 

คำขวัญ (ปณิธาน)    เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  จิตใจเป็นนักกีฬาเพื่อพัฒนาสังคม

ปรัชญา              ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปัชโชโต    (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

อักษรย่อ             บ.พ.

ช่อใบเสียว 22 ใบ      หมายถึง  ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนคือ ปี พ.ศ. 2522

เลข ๕ ไทย               หมายถึง  ตำบลทั้ง 5 ตำบลในอำเภอเบญจลักษ์

สีประจำโรงเรียน         เทา-แสด

                                          สีเทา              หมายถึง  มันสมองอันชาญฉลาด

                                          สีแสด         หมายถึง  ปัญญาอันเฉียบแหลม