ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

            เบญจลักษ์พิทยาเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ (Mission)
       1. ส่งเสริม พัฒนา หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
       2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
       3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
       4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
       5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล  ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา
       6. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนในการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       7. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้
       8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

         

เป้าประสงค์ (Goals)

  1. มีหลักสูตรหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและมีคุณภาพ
  3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามศักยภาพพลโลก
  4. จัดการเรียนรู้ได้เทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
  6. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา
  7. ดำรงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  8. มีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้

อัตลักษณ์ (Identity)

            “สะอาดกาย  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

        “สร้างคนดี  มีความรู้  สู่สังคม”