ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

            ภายในปี 2564 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนชั้นนำ จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริม พัฒนา หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
 5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน  ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา
 6. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนในการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 7. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้
 8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
         

เป้าประสงค์ (Goals)

 1. มีหลักสูตรหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. จัดการเรียนรู้ได้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลก
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
 5. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา
 6. ดำรงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 7. มีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้
 8. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

อัตลักษณ์ (Identity)

            “สะอาดกาย  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

            “สร้างคนดี  มีความรู้  สู่สังคม”