ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวัชระ กรมพะไมย
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธวัชชัย ลือชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบรรจง สีคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา