คณะผู้บริหาร

นายธีวราช อ่อนหวาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบรรจง สีคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนราธิป บุญรมย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมณีจันทร์ ธาตุทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวิชุดา ตำหนง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวทิชากร อาจเอี่ยม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายมานะ แสงศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอาคเนย์ มีคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาววราภรณ์ สมดี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางคมคิด ศรีสุข
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ