คณะผู้บริหาร

นายธีวราช อ่อนหวาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 045605041
อีเมล์ : bpschool2522@gmail.com

นายบรรจง สีคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนราธิป บุญรมย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมณีจันทร์ ธาตุทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวิชุดา ตำหนง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวทิชากร อาจเอี่ยม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายมานะ แสงศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอาคเนย์ มีคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาววราภรณ์ สมดี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางคมคิด ศรีสุข
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ