ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละวัน
เดือน มิ.ย. 60
เดือน ก.ค. 60
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น  ไสว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายพันวิรา (สุรศักดิ์)  ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรชัย  บุพศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล  เงาศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายถวัลย์ สุนทรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559