ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ภูมิภัทร มาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0933659506
ชื่อ-นามสกุล : นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายถวัลย์ สุนทรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล  เงาศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรชัย  บุพศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายพันวิรา (สุรศักดิ์)  ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น  ไสว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2527