จดหมายข่าว
14 มีนาคม 2566 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
12 มีนาคม 2566 นายธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา พร้อมด้วยคณะ ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลงานก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา การดำเนินการเป็นไปตามงวดงาน ด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
2 มีนาคม 2566 นายธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาและตัวแทนครูกลุ่มสาระสังคมฯ ตัวแทนนักเรียนรับเกียรติบัตร การสอบธรรมสนามหลวงและทุนการศึกษา จากพระครูธรรมธร วรวุฒิ จิตฺตญาโณ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66

โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
งานแนะแนวโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด YNAC CREATIVE CHALLENGE #ห่างกัญนะ ในวันที่ 20
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
งานแนะแนวโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาของกองทุนเพื่อการศึกษาสนั่น-พวงสิน ไสว ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นายธนพนธ์ นาลาสาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ในวันที่ 20 ก
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา นำโดย นายธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเส
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
งานแนะแนวโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา นำนักเรียนเข้ารับการทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย NETSAT เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบ QUOTA ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สนามสอบจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 4-5 ก.พ. 2566
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกาศ ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเษ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 66
นายธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา พร้อมด้วย นายนราธิป บุญรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเบญจลักษ์ และทำบันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding) สถานศึกษาสีขาวฯ ร่วมกับอำเภอ
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
31 มกราคม 2522 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา นำโดย นายธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ขอขอบพระคุณ นางรัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ที่ท่านมาเยี่ยม พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วม
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
27 มกราคม 2566 กิจกรรมวันวัฒนธรรมนานาชาติ (Collage of Cultures) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมด้านการแสดง วัฒนธรรมด้านแต่งกาย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวัฒนธรรมนานาชาติ
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
19 มกราคม 2566 โรงเรียนกระแชงวิทยา ศึกษาดูงานด้านการใช้ ปพ.5 อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการใช้ ปพ.5 อิเล็กทรอนิกส์ จากงานบริหารวิชาการ ณ ห้อง PLC โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
วันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
10 -13 มกราคม พ.ศ. 2566 นายธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of B
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66

โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สวัสดีปีใหม่ 2566 นายธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา พร้อมทั้งรับพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 66

โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลังเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65