ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 369) 23 มิ.ย. 65
แผนเผชิญเหตุ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการป้องกันโควิด 19 (อ่าน 427) 19 พ.ค. 65
คู่มือฉบับประชาชน กรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักกันตนเอง (Outpatient with Self Isolation) (อ่าน 537) 14 พ.ค. 65
เอกสารรับรองรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษารองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 (อ่าน 500) 13 พ.ค. 65
เปิดเรียน On-Site 17 พ.ค. นร.กลุ่มเสี่ยงสูง-ฉีดวัคซีนเข้าเรียนได้ (อ่าน 385) 05 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจําปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 470) 04 พ.ค. 65
ระเบียบโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ว่าด้วยการจําหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจําปีการศึกษา 2565 (อ่าน 491) 04 พ.ค. 65
เรื่อง การปักชื่อลูกเสือเนตรนารี (อ่าน 472) 04 พ.ค. 65
เรื่อง การปักเสื้อนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย (อ่าน 444) 03 พ.ค. 65
เรื่อง ทรงผมนักเรียน ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา (อ่าน 408) 03 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมปรับพื้นฐานความรู้ ใน 5 รายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา #เรียนฟรี ตั้งแต่วันที่ 4-8 เมษายน 2565 (อ่าน 399) 04 เม.ย. 65
ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.4 ปี 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 450) 31 มี.ค. 65
ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 ปี 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 482) 31 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง จัดสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 (เพิ่มเติม) (อ่าน 483) 30 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.4 ปี 2565 (อ่าน 460) 30 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 ปี 2565 (อ่าน 549) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ..ล่าสุด (อ่าน 762) 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ...ล่าสุด (อ่าน 608) 23 มี.ค. 65
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนในสถานการณ์ COVID 19 (4-11 มี.ค. 2565) (อ่าน 3407) 03 มี.ค. 65
ประกาศเรื่อง การดำเนินการตรวจคัดกรอง Covid 19 ของคณะครูและนักเรียน (อ่าน 3465) 02 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการงดจัดการเรียนการสอน On-Site หลังเทศกาลปีใหม่ โดยให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Line On-Air On-Demand และ On-Hand (อ่าน 3471) 15 ม.ค. 65
ประกาศ แนวปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 3485) 09 ม.ค. 65
การงดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน On-Site 14 วัน หลังเทศกาลปีใหม่โดยให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น (อ่าน 3483) 03 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่องปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3523) 14 ธ.ค. 64
ประกาศ โรงเรียน เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 3535) 06 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3521) 02 ธ.ค. 64
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4602) 22 พ.ย. 64
Link เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3306) 08 พ.ย. 64
ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ....แจ้งจากฝ่ายวิชาการ ให้นักเรียน ระดับชั้นตามที่แจ้งในลิงค์นี้ สามารถเลือกรายวิชาเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2564 (อ่าน 3915) 12 มิ.ย. 64
ประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวังโรคไวรัส covid 19 (อ่าน 4100) 14 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในสถานศึกษา 2564 (อ่าน 4075) 21 เม.ย. 64
ระเบียบโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ. 2564 (อ่าน 4111) 21 เม.ย. 64
ข่าวแจ้งจากฝ่ายบริหารวิชาการ เรื่อง การ ปิด และ เปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3780) 09 เม.ย. 64
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ล่าสุด (อ่าน 4093) 06 ม.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 7005) 24 ธ.ค. 63
ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9429) 08 ธ.ค. 63
ผลการเรียน ม.1/1-1/7 ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 7024) 04 ธ.ค. 63
ผลการเรียน ม.2/1-2/7 ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 6892) 04 ธ.ค. 63
ผลการเรียน ม.3/1-3/5 ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 6864) 04 ธ.ค. 63
ผลการเรียน ม.4/1-4/4 ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 6866) 04 ธ.ค. 63