ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่างครุภัณฑ์/นักบริการ/ลูกจ้าง

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจำนงค์ เศรษฐจำนงค์
ตำแหน่ง : ช่างไม้ 4
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0897209297
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล