ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบรรจง สีคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
2540 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สถาบันราชภัฏสุรินทร์ วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2546 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา บริหารการศึกษา
2555 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขา การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541-2546 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคาภิเษก อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์ 1
2546-2553 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครูชำนาญการ
2553-2556 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
2556-2557 โรงเรียนพยุห์วิทยา อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีรัตนวงษา
2 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเยี่ยม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
4 ครูดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4