ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร. ภูมิภัทร มาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระ กรมพะไมย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบรรจง สีคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา