ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระ กรมพะไมย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธวัชชัย ลือชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบรรจง สีคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา