ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวัชระ กรมพะไมย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

นายธวัชชัย ลือชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบรรจง สีคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา