ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร. ภูมิภัทร มาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระ กรมพะไมย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบรรจง สีคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวิชุดา ตำหนง
ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายพัชระ วงค์เจริญ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ