ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละวัน
เดือน มิ.ย. 60
เดือน ก.ค. 60
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมจิต พ่วงจีน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ
ครู คศ.3

นางสาวสันธิฌา สายจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว
ครู คศ.2

นายไพศาล พุฒพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายพิทยา จันดาบุตร
พนักงานราชการ

นางสาวมลฤดี บัวรินทร์
ครูพี่เลี้ยง