ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสันธิฌา สายจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุณิกา สุริยะลังกา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพศาล พุฒพันธ์
ครู

นางสาวโสมสุดา จิบจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณสิงห์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวนุสรา หิมะคุณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวภัสรา ประชาราษฎร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์