ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรังษีทอน ชินชัย
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางสาวสันธิฌา สายจันทร์
ครู คศ.3

นางบุณิกา สุริยะลังกา
ครู คศ.3

นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว
ครู คศ.3

นายไพศาล พุฒพันธ์
ครูผู้ช่วย