ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสันธิฌา สายจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุณิกา สุริยะลังกา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพศาล พุฒพันธ์
ครู

นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณสิงห์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวนุสรา หิมะคุณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวภัสรา ประชาราษฎร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์