โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมจิต พ่วงจีน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ
ครู คศ.3

นางสาวสันธิฌา สายจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว
ครู คศ.3

นายไพศาล พุฒพันธ์
ครูผู้ช่วย