ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมจิต พ่วงจีน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ
ครู คศ.3

นางสาวสันธิฌา สายจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว
ครู คศ.2

นายไพศาล พุฒพันธ์
ครูผู้ช่วย