กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสันธิฌา สายจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุณิกา สุริยะลังกา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพศาล พุฒพันธ์
ครู

นายอิสระพงษ์ บุญสุข
ครูผู้ช่วย