กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสริดา จำปาหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิชุดา ตำหนง
ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวนฤมล พื้นผา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปวีณา กระจัดกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัมพร โกศล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุบลรัตน์ เจตินัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤตเมธ ชัยกวงชา
ครู

นางสาวหงษ์สิญจน์ สมสอาด
ครู