ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสริดา จำปาหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิชุดา ตำหนง
ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวนฤมล พื้นผา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปวีณา กระจัดกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัมพร โกศล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุบลรัตน์ เจตินัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤตเมธ ชัยกวงชา
ครู