ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายราม โสวัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิชุดา ตำหนง
ครู คศ.3

นางสาวสริดา จำปาหอม
ครู คศ.3

นางปวีณา กระจัดกลาง
ครู คศ.2

นางสาวนฤมล พื้นผา
ครู คศ.2

นางสาวอัมพร โกศล
ครู คศ.2

นางสาวสิริยาพร บุษบิน
ครู คศ.1

น.ส.อุบลรัตน์ เจตินัย
ครู คศ.1

นางสาวอมรา โทนะพันธ์
พนักงานราชการ

นางฐิติพร พรมโสภา
ครูพี่เลี้ยง