ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสริดา จำปาหอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิชุดา ตำหนง
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล พื้นผา
ครู คศ.3

นางปวีณา กระจัดกลาง
ครู คศ.3

นางสาวอัมพร โกศล
ครู คศ.3

น.ส.อุบลรัตน์ เจตินัย
ครู คศ.2

นายกฤตเมธ ชัยกวงชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรา โทนะพันธ์
พนักงานราชการ