ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนิวัฒน์ ประสานพันธ์
ครู คศ.3

นายสุปรีชา จำปารัตน์
ครู คศ.3

นางเกษร เจริญตา
ครู คศ.3

นางบุษบา แสงศิริ
ครู คศ.3

นางคมคิด ศรีสุข
ครู คศ.3

นายทธ ทองภามี
ครู คศ.3

นางนิศาชล คำมอน
ครู คศ.3

นางสาวมาริษา พานจันทร์
ครู คศ.2

นางสุกิจ ศรีปาน
ครู คศ.2

นายมานะ แสงศิริ
ครู คศ.1

นางสาววันวิสา ไกรเพชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ใจ ภูทัดการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศจีพันธ์ เนตรแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชญธิดา ศรีบุญ
ครูอัตราจ้าง