ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุปรีชา จำปารัตน์
ครู คศ.3

นางคมคิด ศรีสุข
ครู คศ.3

นางนิศาชล คำมอน
ครู คศ.3

นางสุกิจ ศรีปาน
ครู คศ.3

นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ครู คศ.3

นายมานะ แสงศิริ
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์ใจ ภูหัดการ
ครู คศ.1

นางสาววันวิสา ไกรเพชร
ครู คศ.1

นายตรีชาต เกษร
พนักงานราชการ