กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุกิจ ศรีปาน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุปรีชา จำปารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางคมคิด ศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิศาชล คำมอน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมานะ แสงศิริ
ครูชำนาญการ

นางสาววันวิสา ไกรเพชร
ครู

นางสาวพิมพ์ใจ ภูหัดการ
ครู

นายโรจน์ศักดิ์ นางาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิมา ตรงแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดามาส มะลัยทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัชณิดา เสนาภักดิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาววรรณนิภา ภูติยา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวเสาวภาคย์ พละศักดิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์