กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุกิจ ศรีปาน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุปรีชา จำปารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิศาชล คำมอน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศุภิสรา คำอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมานะ แสงศิริ
ครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ใจ ภูหัดการ
ครูชำนาญการ

นางสาวกรรณิกา หอมดวงศรี
ครูชำนาญการ

นางสาววันวิสา ไกรเพชร
ครู

นายโรจน์ศักดิ์ นางาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมเกสร์ ตรงแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดามาส มะลัยทอง
ครูอัตราจ้าง