ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุปรีชา จำปารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางคมคิด ศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิศาชล คำมอน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกิจ ศรีปาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมานะ แสงศิริ
ครูชำนาญการ

นางสาววันวิสา ไกรเพชร
ครู

นางสาวพิมพ์ใจ ภูหัดการ
ครู

นายตรีชาต เกษร
พนักงานราชการ

นางสาวจิราภรณ์ สุขชาติ
ครูอัตราจ้าง

นายสถิตย์ จอมใส
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจันทิมา ตรงแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวดวงนภา ชิณโคตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวบุตรธิดา​ ไ​ช​ยคุณ​
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวสุภาภรณ์​ แก้วอาสา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวอรญา บุญไฮ้
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นาวสาววนิดา เข็มสี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวปัญญาพร พลดงนอก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์