กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางคัคนางค์ พื้นผา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอาคเนย์ มีคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนวัฒน์ แสงตะวัน
ครูชำนาญการ

นายไพฑูรย์ กะมุล
ครู

น.ส.ลภัสรดา สิริเกียรติ
ครู

นายยศพันธ์ สุขกาย
ครู

นางสาวโสภิตา สุขชาติ
ครู

นายชนะพล เนตรแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวศุภาดา นันทา
ครูอัตราจ้าง

นายพิชิตชัย ศิวินัย
ครูอัตราจ้าง