ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละวัน
เดือน มิ.ย. 60
เดือน ก.ค. 60
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางคัคนางค์ พื้นผา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอาคเนย์ มีคุณ
ครู คศ.3

นายธนวัฒน์ แสงตะวัน
ครู คศ.2

นางสาววันวิสา ประสบสุข
ครู คศ.1

นายไพฑูรย์ กะมุล
ครู คศ.1

น.ส.ลภัสรดา สิริเกียรติ
ครูผู้ช่วย

นายยศพันธ์ สุขกาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวณิชาภัส ประจญ
พนักงานราชการ

นายชนะพล เนตรแก้ว
พนักงานราชการ