ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางคัคนางค์ พื้นผา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอาคเนย์ มีคุณ
ครู คศ.3

นายธนวัฒน์ แสงตะวัน
ครู คศ.2

นางสาววันวิสา ประสพสุข
ครู คศ.2

นายไพฑูรย์ กะมุล
ครู คศ.1

น.ส.ลภัสรดา สิริเกียรติ
ครู คศ.1

นายยศพันธ์ สุขกาย
ครูผู้ช่วย

นายชนะพล เนตรแก้ว
พนักงานราชการ