ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอานุภาพ เรืองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพัชระ วงค์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยวัฒน์ ประพาฬ
ครู

นายธิตทิวา หาลวย
ครู

นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจำปา
พนักงานราชการ

นายประจักษ์ สะอาด
ครูช่วยสอน

นายณัฐพล แก้วอาสา
ครูอัตราจ้าง

นายนนทกานต์ บัวหอม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายณัฐกิตติ์ ไชยคุณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายกิติพงษ์ นวนสีทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายกิติพันธ์ สีภา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายวีระพงษ์ ทาเงิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์