ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละวัน
เดือน มิ.ย. 60
เดือน ก.ค. 60
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพัชระ วงค์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอานุภาพ เรืองศรี
ครู คศ.2

นายชัยวัฒน์ ประพาฬ
ครูผู้ช่วย

นายธิตทิวา หาลวย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจำปา
พนักงานราชการ

นายประจักษ์ สะอาด
ครูช่วยสอน