ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอานุภาพ เรืองศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพัชระ วงค์เจริญ
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ ประพาฬ
ครู คศ.1

นายธิตทิวา หาลวย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจำปา
พนักงานราชการ

นายประจักษ์ สะอาด
ครูช่วยสอน

นายณัฐพล แก้วอาสา
ครูอัตราจ้าง

นายวรวัช วิลานัน
ครูอัตราจ้าง