โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพัชระ วงค์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอานุภาพ เรืองศรี
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ ประพาฬ
ครู คศ.1

นายธิตทิวา หาลวย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจำปา
พนักงานราชการ

นายประจักษ์ สะอาด
ครูช่วยสอน

นายณัฐพล แก้วอาสา