กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอานุภาพ เรืองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธิตทิวา หาลวย
ครู

นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจำปา
พนักงานราชการ

นายประจักษ์ สะอาด
ครูช่วยสอน