ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอานุภาพ เรืองศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพัชระ วงค์เจริญ
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ ประพาฬ
ครู คศ.1

นายธิตทิวา หาลวย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจำปา
พนักงานราชการ

นายประจักษ์ สะอาด
ครูช่วยสอน

นายณัฐพล แก้วอาสา
ครูอัตราจ้าง