ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพัชระ วงค์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอานุภาพ เรืองศรี
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ ประพาฬ
ครูผู้ช่วย

นายธิตทิวา หาลวย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจำปา
พนักงานราชการ

นายประจักษ์ สะอาด
ครูช่วยสอน