ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนะแนว

นางสาวพชรพร วิโรจน์กูลทอง
ครู

นางสาวสุชาดา
ครูอัตราจ้าง