ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่างครุภัณฑ์/นักบริการ/ลูกจ้าง

นายถาวร พันธ์ดี
ลูกจ้างชั่วคราว

นายไพบูลย์ สุวรรณคำ
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

นายฉวี ภัยปัด

นายประยูร วิชา