ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่างครุภัณฑ์/นักบริการ/ลูกจ้าง

นายจำนงค์ เศรษฐจำนงค์
ช่างไม้ 4

นายถาวร พันธ์ดี
ลูกจ้างชั่วคราว

นายนนท์ กล้าหาญ
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

นายไพบูลย์ สุวรรณคำ
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

นายฉวี ภัยปัด