ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่างครุภัณฑ์/นักบริการ/ลูกจ้าง

นายถาวร พันธ์ดี
นักการภารโรง

นายไพบูลย์ สุวรรณคำ
นักการภารโรง

นายฉวี ภัยปัด
นักการภารโรง

นางสายทอง ลุนศรี
แม่บ้าน