ช่างครุภัณฑ์/นักบริการ/ลูกจ้าง

นายถาวร พันธ์ดี
นักการภารโรง

นายไพบูลย์ สุวรรณคำ
นักการภารโรง

นางสายทอง ลุนศรี
แม่บ้าน

นางสมร ดวงงอก
แม่บ้าน

นายหัตภชัย คำศรี
พนักงานขับรถ