ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละวัน
เดือน มิ.ย. 60
เดือน ก.ค. 60
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ช่างครุภัณฑ์/นักบริการ/ลูกจ้าง

นายยอด บุญเสนอ
ช่างไม้ 4
หัวหน้าช่างครุภัณฑ์/นักบริการ/ลูกจ้าง

นายจำนงค์ เศรษฐจำนงค์
ช่างไม้ 4

นายถาวร พันธ์ดี
ลูกจ้างชั่วคราว

นายณรงค์ชัย
ลูกจ้างชั่วคราว

นายนนท์ กล้าหาญ
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

นายไพบูลย์ สุวรรณคำ
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)