ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูธุรการ

นายประยุทธ บุญมา
ครูธุรการ

นางฐิติพร พรมโสภา
ครูพี่เลี้ยง