ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 2563

นายนนทกานต์ บัวหอม
วิชาเอก พลศึกษา

นายณัฐกิตติ์ ไชยคุณ
วิชาเอก พลศึกษา

นายกิติพงษ์ นวนสีทอง
วิชาเอก พลศึกษา

นายกิติพันธ์ สีภา
วิชาเอก พลศึกษา

นายวีระพงษ์ ทาเงิน
วิชาเอก พลศึกษา

นางสาวปิยเนตร กุลบุตร
วิชาเอก ดนตรีศึกษา

นางสาวศิริกัญญา วงค์ศรี
วิชาเอก ดนตรีศึกษา

นางสาวภัสรา ประชาราษฎร์
วิชาเอก ภาษาไทย

นางสาวนุสรา หิมะคุณ
วิชาเอก ภาษาไทย

นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณสิงห์
วิชาเอก ภาษาไทย

นางสาววิชุดา ตาไวไธสง
วิชาเอก ภาษาจีน

นางสาวปรัชญา รัตนวัน
วิชาเอก ภาษาจีน

นางสาวอรญา บุญไฮ้
วิชาเอก เคมี

นางสาวดวงนภา ชิณโคตร
วิชาเอก เคมี

นางสาวปัญญาพร พลดงนอก
วิชาเอก เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

นาวสาววนิดา เข็มส
วิชาเอก วิทยาศาสตร์​ทั่วไป

นางสาวสุภาภรณ์​ แก้วอาสา
วิชาเอก วิทยาศาสตร์​ทั่วไป

นางสาวบุตรธิดา​ ไ​ช​ยคุณ​
วิชาเอก วิทยาศาสตร์​ทั่วไป

นางสาวพลอยรัตนา สายที
วิชาเอก สังคมศึกษา