โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

นายเอกบดินทร์ ศรีสันต์

นางสาวเสาวลักษ์ ชาลี

นางสาวแพรวพรรณ ละอองทอง

นางสาวนารีรัตน์ ทองเลิศ

นางสาวสุจิตตรา บุญไร้

นางสาววิชุดา โพธิ์ทิพย์

นางสาววราภรณ์ ประสานวงค์

นางสาวปนัดดา สลักคำ

นางสาวทัดดาว บุตรดาพงษ์

นางสาวศุภาดา นันทา

นายนิรุช เชื้อเคน

นายธนพล สารภาพ

นายวรวัช วิลานันท์