ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละวัน
เดือน มิ.ย. 60
เดือน ก.ค. 60
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2560

นายอัษฎา สิมมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

น.ส.สุวริน สีดา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

น.ส.ยุวธิดา สาระกาญจน์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

น.ส.สุดารัตน์ เสนาภักดิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

น.ส.สมฤดี พละศักดิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

น.ส.อุสุมา โทวาท
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

น.ส.เพ็ญนภา ชาภักดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายดารากร ชโยปการกุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายณับพล แก้วอาสา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายชโนดม นามสุข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

น.ส.ชลินทิพย์ ผงผ่าน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

น.ส.พรนภา บุญเลิศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายพงษ์ศักดิ์ สารภาพ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์