ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 2562

นายสถิตย์ จอมใส
คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาวสุนันทา กรินชัย
ภาษาไทย

นางสาวโสมสุดา จิบจันทร์
ภาษาไทย

นางสาวธดาภรณ์ รอดคำถุย
ภาษาไทย

นางสาวกัญญาณัฐ คำนึง
ภาษาอังกฤษ

นางสาวพัชรมล สุขชาติ
วิทยาศาสตร์

นางสาวจรัญญา แสวงวงค์
วิทยาศาสตร์

น.ส.จุฑามาศ โคสารคุณ
สังคมศึกษา

นางสาวปภาวี ศรีดาพรหม
สังคมศึกษา

นางสาววิไลลักษณ์ ดวงแก้
พลศึกษา

นางสาวทารุณีย์ แก้วดี
พลศึกษา