ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปริชาติ วงค์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกวี ซุยทอง
ครู คศ.1

นายธนาวิท แสนสุกใส
ครู คศ.1

นายศรายุทธ ประสานศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอินทร์ธุอร นิกพิมพ์
ครูผู้ช่วย