ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกวี ซุยทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปริชาติ วงค์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนาวิท แสนสุกใส
ครู

นายศรายุทธ ประสานศรี
ครู

นางสาวอินทร์ธุอร นิกพิมพ์
ครู

นางสาวศิริกัญญา วงค์ศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวปิยเนตร กุลบุตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์