ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกวี ซุยทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปริชาติ วงค์เจริญ
ครู คศ.3

นายธนาวิท แสนสุกใส
ครู คศ.1

นายศรายุทธ ประสานศรี
ครู คศ.1

นางสาวอินทร์ธุอร นิกพิมพ์
ครูผู้ช่วย