กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกวี ซุยทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางปริชาติ วงค์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนาวิท แสนสุขใส
ครู

นางสาวชนิตามาศ แจ่มศรี
ครู