ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกัลยาณี ไชยธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายไหว เจริญตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิชากร อาจเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนาภรณ์ มาลัยทอง
ครู

นายอานุุภาพ ศรีบุญเรือง
ครู

นายวรวุฒิ อินทรา
ครู