โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกัลยาณี ไชยธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไหว เจริญตา
ครู คศ.3

นางสาวทิชากร อาจเอี่ยม
ครู คศ.3

นางบุณิกา สุริยะลังกา
ครู คศ.3

นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ครู คศ.3

นางรัตนาภรณ์ มาลัยทอง
ครู คศ.1

นายอานุุภาพ ศรีบุญเรือง
ครูผู้ช่วย

นายวรวุฒิ อินทรา
ครูผู้ช่วย

นายเวชกรณ์ กรมพะไมย
พนักงานราชการ

นายตรีชาต เกษร
พนักงานราชการ