ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละวัน
เดือน มิ.ย. 60
เดือน ก.ค. 60
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกัลยาณี ไชยธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไหว เจริญตา
ครู คศ.3

นางสาวทิชากร อาจเอี่ยม
ครู คศ.3

นางบุณิกา สุริยะลังกา
ครู คศ.3

นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ครู คศ.2

นางรัตนาภรณ์ มาลัยทอง
ครูผู้ช่วย

นายอานุุภาพ ศรีบุญเรือง
ครูผู้ช่วย

นายวรวุฒิ อินทรา
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดี
พนักงานราชการ

นายเวชกรณ์ กรมพะไมย
พนักงานราชการ

นายปรีชา พูลเพิ่ม
ครูอัตราจ้าง