กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกัลยาณี ไชยธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวทิชากร อาจเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนาภรณ์ มาลัยทอง
ครู

นายอานุุภาพ ศรีบุญเรือง
ครู

นายวรวุฒิ อินทรา
ครู