ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกัลยาณี ไชยธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไหว เจริญตา
ครู คศ.3

นางสาวทิชากร อาจเอี่ยม
ครู คศ.3

นางรัตนาภรณ์ มาลัยทอง
ครู คศ.1

นายอานุุภาพ ศรีบุญเรือง
ครู คศ.1

นายวรวุฒิ อินทรา
ครูผู้ช่วย