ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววราภรณ์ สมดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชนิดา เนตรแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวทรรศญา พละศักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ เคนสิน
ครู คศ.2

นางสาวประสบพร ไชยสาร
ครู คศ.2

นางสาววรุณทิพย์ มณีวงศ์
ครู คศ.1

นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยาพร ธรรมวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ
พนักงานราชการ

นายสุจิน คูณเมือง
พนักงานราชการ

นางสาวมุกญาดา ชูเส้นผม
พนักงานราชการ

นางสาวมะณี ศรีสันต์
ครูอัตราจ้าง


ครูต่างชาติ