ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละวัน
เดือน มิ.ย. 60
เดือน ก.ค. 60
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำนวย ไชยชนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชนิดา เนตรแก้ว
ครู คศ.3

นางสาววราภรณ์ สมดี
ครู คศ.3

นางสาวทรรศญา พละศักดิ์
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ เคนสิน
ครู คศ.1

นางสาวประสบพร ไชยสาร
ครู คศ.1

นางสาววรุณทิพย์ มณีวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายธนภัทร ใจตรง
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา ธรรมวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ
พนักงานราชการ

นายสุจิน คูณเมือง
พนักงานราชการ

นางสาวมุกญาดา ชูเส้นผม
พนักงานราชการ

นาวสาววราภรณ์ ศรีสมบัติ
พนักงานราชการ

นางสาวมะณี ศรีสันต์
ครูอัตราจ้าง