ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววราภรณ์ สมดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชนิดา เนตรแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทรรศญา พละศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกวรรณ เคนสิน
ครูชำนาญการ

นางสาวประสบพร ไชยสาร
ครูชำนาญการ

นางสาววรุณทิพย์ มณีวงศ์
ครู

นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์
ครู

นางสาวนิตยาพร ธรรมวงค์
ครู

นายสุจิน คูณเมือง
พนักงานราชการ

นางสาวมุกญาดา ชูเส้นผม
พนักงานราชการ

นางสาวมะณี ศรีสันต์
ครูอัตราจ้าง

Mr.Paul George Worby
ครูต่างชาติ

นางสาววิชุดา ตาไวไธสง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวปรัชญา รัตนวัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์