โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำนวย ไชยชนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชนิดา เนตรแก้ว
ครู คศ.3

นางสาววราภรณ์ สมดี
ครู คศ.3

นางสาวทรรศญา พละศักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ เคนสิน
ครู คศ.2

นางสาวประสบพร ไชยสาร
ครู คศ.1

นางสาววรุณทิพย์ มณีวงศ์
ครู คศ.1

นายธนพัฒน์ ใจตรง
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยาพร ธรรมวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ
พนักงานราชการ

นายสุจิน คูณเมือง
พนักงานราชการ

นางสาวมุกญาดา ชูเส้นผม
พนักงานราชการ

นางสาวมะณี ศรีสันต์
ครูอัตราจ้าง