กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวประสบพร ไชยสาร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววราภรณ์ สมดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชนิดา เนตรแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทรรศญา พละศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกวรรณ เคนสิน
ครูชำนาญการ

นางสาววรุณทิพย์ มณีวงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์
ครู

นางสาวนิตยาพร ธรรมวงค์
ครู

นายสุจิน คูณเมือง
พนักงานราชการ

นางสาวมุกญาดา เกศวัฒนกุล
พนักงานราชการ

นางสาวมะณี ศรีสันต์
ครูอัตราจ้าง

นางสาว​กัญญา​รัตน์​ พะ​วงษ์​เเสง​
ครูอัตราจ้าง

Mr.Paul George Worby
ครูต่างชาติ

นางสาวเสาวลักษณ์ หอมชื่น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายกฤษฎา ใจเครือ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์