คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัฒน์ คำศรี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายอัศนี ชินชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม มโนธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล แซ่อึง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ อะนันต์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพยอม เครือบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร ไชยภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมี รอดคำทุย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายพาด โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกปองคุณ พันธ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.ชัยอนันต์ พื้นผา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปิยธรรมพิสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายคำดี วอทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางวิชุดา ตำหนง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู (ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา)
ชื่อ-นามสกุล : นายธีวราช อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา)